12/01/2012

Thân chào tất cả sinh viên Khoa Kinh tế thương mại,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng khi liên lạc, Khoa Kinh tế thương mại đã tiến hành tạo email Hoa Sen cho từng lớp và cá nhân mỗi sinh viên thuộc Khoa. Để kiểm tra email, sinh viên vào địa chỉ http://mail.sinhvien.hoasen.edu.vn

Theo đó, mỗi cá nhân sinh viên sẽ có địa chỉ email theo nguyên tắc sau:

- Tên Tài Khoản: dựa vào họ tên sinh viên.

- Mật khẩu: Được nhà Trường cung cấp

Vd: Sinh viên Nguyễn Văn An, có mã số sinh viên là 080145

- Username: an.nv0415@sinhvien.hoasen.edu.vn

- Password:  mật khẩu của bạn

Mỗi lớp sẽ có 1 email chung, theo nguyên tắc tên lớp, ví dụ lớp MK071 sẽ có email chung là mk071@sinhvien.hoasen.edu.vn . 

Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về địa chỉ Anh khai.holuquoc@hoasen.edu.vn .

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
facebook gplus twitter youtube